ស្វែងរកវិទ្យាសាស្រ្តសុខភាពដើម្បីអោយជីវិតកាន់តែប្រសើរ

ក្រុមហ៊ុន KALBE INTERNATIONAL បានរៀបចំដឹកនាំក្រុមការងារដើម្បីនាំយកថវិកាឧបត្ថម្ភដល់មន្ទីរពេទ្យខ្មែរ-សូវៀត

អានបន្ថែម

ការឧបត្ថម្ភដល់បុគ្គលិក KALBE ការអនុវត្តអនាម័យដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺសកលលោក (COVID-19)

អានបន្ថែម
ដៃគូសហការ